Upper Humber Rod and Gun Association

Hours and Location

News

TRAP SHOOTING NEWS

Posted by smith.wendell1@gmail.com on September 20, 2020 at 9:40 AM

Fellow Trap Shooters,

As we had mentioned in an earlier email we are trying to alternate Sunday trap shoots with the Stephenville Shooting Club. A majority of shooters responded indicating they did not have an issue with alternate shoots.

This Sunday, September 20, 2020 starting at 2 pm (weather permitting) the regular Sunday trap shoot will be held at the Stephenville Shooting Club.

Ed Andrews and George Alteen spent a recent afternoon cleaning the trap house, checking the machine for worn parts, greasing and oiling components, and making any necessary adjustments. The trap machine is tuned and ready for our next shoot and for the next year.

Remember : All are welcome. We do have female shooters participating in these events and invite anyone interested. Should you or your friends be interested, then by all means contact us and we will have you added to our Trap Team contact list.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Kennethpioni
7:17 PM on September 22, 2020 
УдобнаÑ? доÑ?ожнаÑ? Ñ?паковка/кейÑ?, коÑ?оÑ?ой комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Habibi калÑ?Ñ?нÑ?, позволÑ?еÑ? компакÑ?но Ñ?кладÑ?ваÑ?Ñ? компоненÑ?Ñ? и Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? девайÑ?.
Ð?аже пÑ?и неболÑ?Ñ?иÑ? Ñ?азмеÑ?аÑ? попÑ?лÑ?Ñ?нÑ?е модели Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? вÑ?е лÑ?Ñ?Ñ?ие каÑ?еÑ?Ñ?ва и Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? полноÑ?еннÑ?Ñ? полноÑ?азмеÑ?нÑ?Ñ? изделий.
Ð?зÑ?Ñ?каннÑ?й Ñ?Ñ?илÑ? калÑ?Ñ?нов обеÑ?пеÑ?иваÑ?Ñ? дизайнеÑ?Ñ?кие Ñ?оÑ?еÑ?аниÑ? маÑ?еÑ?иалов и Ñ?веÑ?а колбÑ? Ñ? полиÑ?ованнÑ?м/Ñ?ониÑ?ованнÑ?м/Ñ?еÑ?ненÑ?Ð
¼/Ñ?Ñ?омиÑ?ованнÑ?м меÑ?аллом Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?, декоÑ?аÑ?ивнÑ?ми вÑ?Ñ?авками из акÑ?ила.
Ð? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ионнÑ?м пÑ?еимÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вам гаджеÑ?ов оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?:
глÑ?бокие кеÑ?амиÑ?еÑ?кие Ñ?аÑ?и; Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?ивÑ?е колбÑ?; пÑ?одÑ?маннÑ?е Ñ?оÑ?еÑ?аниÑ? Ñ?веÑ?а и Ñ?акÑ?Ñ?Ñ?Ñ?; долговеÑ?нÑ?Ñ? геÑ?меÑ?иÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?; легкÑ?Ñ? Ñ?Ñ?гÑ?; доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?ное оÑ?лаждение дÑ?ма; Ñ?Ñ?аÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановкÑ? двÑ?Ñ? Ñ?лангов.
Ð?Ñ?еимÑ?Ñ?еÑ?Ñ?ва покÑ?пок в Hookah-Magic:
Ð?аждÑ?й калÑ?Ñ?н Хабиби, пÑ?едÑ?Ñ?авленнÑ?й в онлайн-каÑ?алоге магазина â?? Ñ?Ñ?о:
воплоÑ?еннаÑ? оÑ?игиналÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?; опÑ?ималÑ?ное оÑ?ноÑ?ение показаÑ?елей по кÑ?иÑ?еÑ?иÑ? «Ñ?ена-каÑ?еÑ?Ñ?во»; оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вие лиÑ?ниÑ? Ñ?леменÑ?ов; пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?а конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии; полнаÑ? Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?; каÑ?еÑ?Ñ?во изгоÑ?овлениÑ?; изÑ?Ñ?каннÑ?й дизайн.
Ð?Ñ?иобÑ?еÑ?ение девайÑ?а â?? доÑ?Ñ?ойное вложение в Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?вие и неповÑ?оÑ?имÑ?е оÑ?Ñ?Ñ?ениÑ? оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ала кÑ?Ñ?ениÑ? калÑ?Ñ?на. Ð?Ñ?бое изделие, пÑ?едÑ?Ñ?авленное в каÑ?алоге â?? Ñ?кÑ?клÑ?зивнÑ?й, Ñ?Ñ?илÑ?нÑ?й пÑ?езенÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й пÑ?оÑ?Ñ?о кÑ?пиÑ?Ñ? недоÑ?ого.
Ð?Ñ?иглÑ?нÑ?вÑ?ийÑ?Ñ? Хабиби
url=https://h-magic.su/catalog/kalyany/ says...
калÑ?Ñ?н кÑ?пиÑ?Ñ? Ð?олгогÑ?ад магазин
е.